JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Okamžite dostupné listiny na celom Slovensku

Technické vybavenie notárskych úradov umožňuje, aby na žiadosť účastníka notár zabezpečil uloženie prvopisu listiny v elektronickej podobe v registri listín (NCRls). Následne môže každý notár na území Slovenskej republiky vydať z registra listín osvedčený odpis takejto listiny za podmienok a osobe, ktoré určí žiadateľ o registráciu.

Veľký praktický význam je v podstate okamžite dostupnej listine kdekoľvek na Slovensku.

Napríklad, ak sa originál plnomocenstva nachádza v Košiciach a je potrebné ho urýchlene predložiť v Bratislave, stačí prísť za notárom s originálom v Košiciach, ten ho uloží do registra listín a okamžite po registrácii môže určená osoba požiadať na ktoromkoľvek notárskom úrade v Bratislave o vydanie osvedčeného odpisu tohto originálu v tzv. “papierovej“ podobe (osvedčený odpis má rovnakú právnu silu ako originál).

Potrebné doklady:

  • Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne) žiadateľa
  • Aktuálny výpis z obchodného registra ak je žiadateľ právnická osoba