Osvedčenie právne významných skutočností

Pri tomto druhu činnosti notár osvedčuje správnosť odpisu listiny s originálom alebo s osvedčenou fotokópiou listiny.

Úlohou notára nie je posúdiť správnosť údajov listine, ale len či sa listina ktorej kópiu overuje zhoduje s originálom.

Týmto úkonom si môžete originál listiny uschovať a ochrániť pred opotrebovaním, stratou, prípadne zničením a používať osvedčenú fotokópiu.

Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky.

Takáto listina je použiteľná na právne úkony v bežnom styku so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, bankami a inými inštitúciami.

Notár môže overiť takmer všetky listiny, ktorých obsah vie posúdiť (až na niektoré malé výnimky) na rozdiel od obcí, ktorých možnosť overovať listiny je značne obmedzená (napr.  listiny vo vzťahu k cudzine, občianske preukazy, geometrické plány a pod.)

Notár môže overiť aj listiny, ktoré majú byť použité v zahraničí. Takto overené listiny je potom jednoduché opatriť apostilou (vyšším overením). 

Listina, ktorá má byť použitá v zahraničí musí byť overená len notárom, resp. notárskym kandidátom. Nie je postačujúce, aby takúto listinu overil poverený zamestnanec notára.

V prípade ak chcete listinu použiť v zahraničí a potrebujete jej úradný preklad, odporúčame vám, aby ste si originál listiny nechali najprv úradne overiť a následne ho odovzdali prekladateľovi na preklad. V prvom rade si takto zachováte originál listiny pre ďalšie použitie a zároveň prekladateľ použije na preklad a následne zviaže listinu riadne overenú listinu a nie „bezcennú“ fotokópiu.

Pri osvedčení tejto skutočnosti notár overuje totožnosť účastníka, ktorý listinu podpísal, resp. uznal podpis za svoj vlastný.

Účelom overenia pravosti podpisu je overenie totožnosti účastníka tak, aby nemohlo dôjsť k zámene a osoba ktorá listinu podpísala bola jednoznačne identifikovateľná.

Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá je verejnou listinou.

Veľkou výhodou overenia podpisu u notára je centrálny register osvedčených podpisov vedený Notárskou komorou SR, ktorý je prístupný na internete na stránke www.notar.sk a ktokoľvek, po zadaní potrebných údajov, si môže overiť či podpis bol skutočne u daného notára overený. Podpis overený na obci sa týmto spôsobom skontrolovať nedá.

Notár na rozdiel od obce môže overovať podpisy aj na listinách so vzťahom k zahraničiu. Následne je takto overenú listinu jednoduché opatriť apostilou (vyšším overením).

Pri overení podpisu sa osoba, ktorej podpis sa overuje, musí pred notárom podpísať, alebo podpis uznať za svoj vlastný. Z toho vyplýva, že každý kto chce overiť podpis sa musí k notárovi dostaviť osobne (napr. nie je možné overiť podpis na základe plnomocenstva a pod.). Vo výnimočných prípadoch sa po vzájomnej dohode môže notár dostaviť osobne k účastníkovi (napr. domov, alebo do sídla firmy).

Osvedčenie významných skutočností je dôležitý dôkazný prostriedok v prípade sporu, ale ešte dôležitejšia je ich preventívna úloha, ktorá sporom predchádza.

Okrem klasických osvedčovacích činností notára, akými sú overenie fotokópie alebo podpisu sa na notára môžete obrátiť kedykoľvek potrebujete osvedčiť právne významnú skutočnosť, dôkaz o významnej skutočnosti, alebo priebeh určitého deja.

O osvedčení právne významných skutočností notár spíše notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou. Verejná listina má silné dôkazné postavenie. Dôkazné bremeno je vždy na tej osobe, ktorá chce preukázať dôkaz toho čo je vo verejnej listine uvedené.

Ako príklad možno uviesť len niektoré z rôznych druhov osvedčení, ktoré môže notár vydať.

  • Osvedčenie o priebehu losovania a žrebovania
  • Osvedčenie o tom, že osoba žije
  • Protestácia zmenky
  • Osvedčenie času predloženia listiny
  • Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
Vlastníci poľovných pozemkov okrem iného rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru, ako aj o využití práva poľovníctva v danom poľovnom revíri. Priebeh zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov musí byť osvedčený notárskou zápisnicou.

  • Poskytneme právne poradenstvo vo veci zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
  • Zúčastníme sa schôdze vlastníkov poľovných pozemkov a pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu jej priebeh

Pozemkové spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve, ktorá sa uzatvára medzi vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

O založení spoločenstva a o voľbe členov orgánov takéhoto spoločenstva sa musí vyhotoviť notárska zápisnica. 

  • Poskytneme právne poradenstvo vo veci pozemkových spoločenstiev
  • Zúčastníme sa schôdze vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve a pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu jej priebeh
  • Pripravíme zmluvu o spoločenstve, ako aj ostatné listiny potrebné k priebehu zhromaždenia a následnej registrácii pozemkového spoločenstva