2% dane z príjmu a Notársky centrálny register určených právnických osôb

Každý žiadateľ, ktorý sa uchádza o 2% dane z príjmov sa musí registrovať do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo) na notárskom úrade. Takýto žiadateľ o registráciu u notára do NCRpo musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti a predložiť notárovi potrebné listiny, bez ktorých registrácia nie je možná.

O splnení podmienok na registráciu, notár spíše notársku zápisnicu.