Exekučný titul a európsky exekučný titul

  • Poskytneme právne poradenstvo, objasníme vám výhody a nevýhody spojené s exekučným titulom vo forme notárskej zápisnice
  • Spíšeme notársku zápisnicu so súhlasom s vykonateľnosťou podľa exekučného poriadku
  • Poradíme v oblasti európskeho exekučného titulu

Podkladom pre exekúciu a teda spôsobu ako sa domôcť svojich práv od dlžníka je exekučný titul, ktorý priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Najčastejším exekučným titulom je súdne rozhodnutie, ktoré získate po podaní žaloby na súd a úspechu v sporovom konaní.

Z dôvodu veľkej zaťaženosti súdov, dnes súdne konanie predstavuje zdĺhavý proces, ktorý je okrem iného aj finančné náročný (súdne konanie, trovy, odmena advokáta).

Exekučný poriadok stanovuje, že exekučným titulom môže byť aj notárska zápisnica, v ktorej povinná osoba súhlasí s priamou vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Obsahom takejto zápisnice je súhlas dlžníka, že v prípade ak riadne a včas nesplní záväzok voči veriteľovi, je notárska zápisnica exekučným titulom a je možné na jej základe viesť voči dlžníkovi exekúciu na jeho majetok.

Takýto exekučný titul vo veľkej miere prispieva k zjednodušeniu a zrýchleniu vymáhania práva.

So súhlasom s vykonateľnosťou sa najčastejšie možno stretnúť v prípade zmluvy o pôžičke, zmluvy o úvere, uznaní dlhu a splátkových kalendároch.

Notárska zápisnica so súhlasom s vykonateľnosťou môže slúžiť aj ako podklad na vydanie európskeho exekučného titulu.

Európsky exekučný titul:

Ak sa dlžník nachádza v inom členskom štáte, vymáhanie pohľadávok môže byť náročné a komplikované. Právomoc súdneho exekútora v SR je limitovaná územím SR, čo znamená, že exekútor nebude môcť vykonať exekúciu na majetok nachádzajúci sa v zahraničí.

V prípade, ak má dlžník majetok v inom členskom štáte, je možné využiť postup podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky.

Na základe tohto nariadenia je možné, aby notárska zápisnica v ktorej dlžník súhlasil s vykonateľnosťou bola osvedčená ako európsky exekučný titul.

Na základe takéhoto exekučného titulu môžete následne vykonať exekúciu v ktorejkoľvek krajine EÚ s výnimkou Dánska.