Listina pre prípad smrti

  • Poskytneme právne poradenstvo spojené so spísaním závetu, listiny o vydedení, vyhlásením o voľbe rozhodného práva, rozdelením majetku medzi dedičov, ako aj o výhodách a nevýhodách s tým spojených
  • Spíšeme závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe rozhodného práva vo forme verejnej listiny – notárskej zápisnice
  • Prijmeme závet a listinu o vydedení do úschovy
  • Uložíme listinu v Notárskom centrálnom registri závetov (zabráni sa tak ich strate, zničeniu a zaistí sa, že sa pri prejednaní dedičstva objavia)

Závet:

Závet  (testament) je právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanoví dediča, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť.

Spísaním závetu môže zhotoviteľ závetu pre prípad svojej smrti vyriešiť svoje majetkové záležitosti a účinne tak predísť prípadným sporom v samotnom dedičskom konaní.

Ak ste sa rozhodli spísať závet, mali by ste myslieť na formality, ktoré musí spĺňať aby bol platný. Najlepšie je obrátiť sa na notára, ktorý je odborne spôsobilý poskytnúť užitočné rady, ale aj pomôcť pri samotnom zostavení závetu.

Závet spísaný vo forme notárskej zápisnice je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné zmluvné dohody. Ak listinu spisuje notár predpokladá sa, že bude obsahovať všetky náležitosti, či už formálne alebo materiálne, ktoré ukladá zákon pre jej platnosť. Je to i určitou ochranou pred prípadným napadnutím listiny potomkami na súde.

Závet spísaný u notára sa nikdy nestratí a pri prejednaní dedičstva sa vždy objaví pretože je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov, v ktorom sa vždy pri prejednaní dedičstva vykonáva lustrácia.

Listina o vydedení:

Spísaním listiny o vydedení môže poručiteľ, v zákonom dovolených prípadoch, vylúčiť neopomenuteľných dedičov z dedenia.  Potomkovia, ktorí sú vydedení, nestávajú sa dedičmi a nevstupujú do dedičskoprávnych vzťahov.

Na formálne náležitosti listiny sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na závet. Ak listina neobsahuje všetky vyššie popísané formálne náležitosti, je neplatná. Takisto je neplatná, ak neobsahuje i materiálne náležitosti, ktoré musí spĺňať.

Rovnako ako aj pri závete je najlepšie sa obrátiť na notára, ktorý vám poradí a spíše listinu o vydedení vo forme notárskej zápisnice, ktorú následne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

Vyhlásenie o voľbe práva:

Občan  Európskej únie má možnosť si  vopred usporiadať svoje dedičstvo v rámci Európskej únie a to medzi iným aj výberom rozhodného právo, ktorým sa bude spravovať dedenie jeho celého dedičstva, zvolením právneho poriadku štátu, ktorého je v čase voľby alebo úmrtia štátnym príslušníkom.