Majetok manželov

  • Poskytneme právne poradenstvo vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • Pripravíme dohodu o zúžení, alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice
  • Pripravíme dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

V bezpodielovom spoluvlastníctve je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou veci získaných darom, alebo dedičstvom, veci ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a tiež veci vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý vec vlastnil pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. Alternatívu predstavuje notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku manželov. Hlavný rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

Manželia si môžu dohodou upraviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva určený zákonom buď tak, že ho rozšíria, alebo tak, že ho zúžia. Okrem rozšírenia a zúženia BSM sa môžu manželia dohodnúť aj na tom, že vznik bezpodielového spoluvlastníctva budú viazať na deň zániku manželstva. Podmienkou platnosti, ktorá prispieva k právnej istote, je obligatórnosť uzavretia takýchto dohôd vo forme notárskej zápisnice.

Zánikom manželstva zanikne aj BSM. Jeden zo spôsobov vyporiadania BSM po zániku manželstva je vyporiadanie dohodou. Spísaním dohody o vyporiadaní BSM u notára máte istotu, že listinu spisuje odborník, ktorý poradí manželom usporiadať vlastnícke vzťahy a že táto listina bude obsahovať všetky formálne a materiálne náležitosti.