Notárska zápisnica

V dnešnej dobe zákon umožňuje spisovať listiny prakticky komukoľvek a o čomkoľvek. Z tohto dôvodu vzniká nespočetné množstvo listín ako rôzne zmluvy, dohody, vyhlásenia, návrhy, potvrdenia a iné listiny, ktoré pod svojim názvom častokrát nezahŕňajú všetky podstatné náležitosti, ktoré daná listina má mať, ich obsah je nejasný, dokonca často protizákonný. Takéto listiny spísané neodborníkmi sa spočiatku javia ako lacnejšia forma vzniku právnych vzťahov. Z takýchto listín však vznikajú spory, ktoré často končia na súdoch a vymožiteľnosť nárokov z nich sa neúmerne sťažuje, predlžuje a najmä predražuje. Navyše úspech nikdy nie je zaručený.

Zákon však dáva občanom možnosť vstupovať do právnych vzťahov, ktoré sú stabilné bezpečné a rýchlo vymožiteľné prostredníctvom notárov.

Notár ako štátom určená osoba vykonáva notársku činnosť a svojím postavením dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Notár je právny odborník – špecialista na koncipovanie a tvorbu právnych listín; spisuje účastníkom na základe ich žiadosti notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, osvedčeniach a iných právnych úkonoch. Svoju činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár stojí medzi účastníkmi a dbá, aby neboli porušené práva žiadneho z účastníkov. Notár neobhajuje práva len jedného účastníka, ale všetkých účastníkov, čo potvrdzuje svojím podpisom na notárskej zápisnici. Za vznik prípadnej škody za túto činnosť zodpovedá štát.

Notár ako štátom určená osoba spisuje notárske zápisnice, ktoré sú verejnými listinami a majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.

Notárska zápisnica môže byť priamo vykonateľná. Účastníci si pri spisovaní notárskej zápisnice môžu dohodnúť, že v prípade dobrovoľného neplnenia záväzkov dohodnutých v notárskej zápisnici bude notárska zápisnica priamo vykonateľná – bude slúžiť ako exekučný titul. Vyhnete sa tým finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu, pretože takáto notárska zápisnica je rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.