Obchodné spoločnosti a družstvo

Rozsah poskytovaných služieb:

 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, s.r.o. a to na počkanie
 • Založenie akciovej spoločnosti, a.s.
 • Založenie komanditnej spoločnosti, k.s.
 • Založenie verejnej obchodnej spoločnosti, v.o.s.
 • Založenie družstva

Založenie spoločnosti je rozhodnutie, ktorým si väčšina nových, ale aj fungujúcich podnikateľov chce splniť svoje nápady, sny, predstavy, či túžby.

Úspešné začatie podnikania však nevyžaduje len nápad či víziu, ale aj stabilné právne základy na ktorých bude podnikanie postavené. Založenie akejkoľvek obchodnej spoločnosti či družstva je komplikovaný právny proces, ktorého právna úprava podlieha častým zmenám.

K začatiu podnikania je potrebné zvoliť názov spoločnosti, sídlo, zvoliť predmety podnikania, vypracovať zakladateľskú listinu, alebo spoločenskú zmluvu, zvoliť správne živnosti a ohlásiť ich na príslušnom okresnom úrade, zvoliť výšku základného imania, upraviť vzťahy medzi spoločníkmi, upraviť rozsah oprávnenia konateľov spoločnosti, vyžiadať súhlas daňového úradu, zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade, overiť podpisy, vypracovať a podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zaplatiť súdne a správne poplatky a mnoho ďalších úkonov.

A pri tom všetkom by ste sa nemali uspokojiť „len“ so splnením zákonných náležitostí a rýchlym založením spoločnosti. Spoločnosť ktorú zakladáte by mala byť „šitá na mieru“, mali by ste mať zodpovedané aj širšie otázky súvisiace priamo, alebo nepriamo so založením spoločností, ako aj poznať svoje práva a povinnosti. V neposlednej rade by ste mali mať dôveru v odbornosť a zodpovednosť osoby, ktorá vám pri založení spoločnosti asistuje.

To všetko viete dosiahnuť prenechaním založenia spoločnosti notárovi, ktorý je odborníkom na právo obchodných spoločností. Pri založení spoločnosti našim notárskym úradom absolvujete rozhovory s právnikmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obchodného práva, ktorí vám poradia a zodpovedia vaše otázky.

Dôvera štátu v notára sa najviac prejaví pri založení akciovej spoločnosti a družstva. K ich založeniu je potrebné spísanie verejných listín – notárskych zápisníc.

Dôvera štátu v notára sa ďalej prejavila v posilnení jeho kompetencií. Od 01.11.2023 je notár externým registrátorom do obchodného registra a môže tak založiť spoločnosť s ručením obmedzeným na počkanie.

 • Poskytneme právne poradenstvo k založeniu spoločnosti
 • Pripravíme zakladateľskú listinu resp. spoločenskú zmluvu vo forme notárskej zápisnice
 • Pripravíme ostatné listiny potrebné na založenie spoločnosti (zmluvy, vyhlásenia, návrhy)
 • Ohlásime živnosti, prevezmeme živnostenské oprávnenie
 • Pripravíme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Na počkanie zaregistrujeme spoločnosť s ručením obmedzeným v obchodnom registri
 • Poskytneme právne poradenstvo k zmenám v spoločnosti a družstve
 • Pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh valného zhromaždenia spoločnosti
 • Pripravíme zmluvu o prevode obchodného podielu
 • Pripravíme listiny potrebné k zmenám v spoločnosti a družstve (zmluvy, vyhlásenia, návrhy)
 • Podáme návrh na zápis zmien v spoločnosti a družstve do obchodného registra

Podnikanie, rovnako ako aj život prináša so sebou časté zmeny. Zmeny v obchodných spoločnostiach a družstve sú často komplikovanejšie a náročnejšie, ako samotné založenie spoločnosti.

Ak potrebujete vykonať akékoľvek zmeny v obchodnej spoločnosti, obráťte sa na nás a my vám poskytneme služby od právneho poradenstva, spísania listín, až po zápis zmien. Pred vykonaním zmien v spoločnosti absolvujete rozhovory s právnikmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obchodného práva, ktorí vám poradia a zodpovedia vaše otázky.

V dnešnej uponáhľanej dobe vám ušetríme drahocenný čas, energiu a zároveň predchádzame sporom v budúcnosti.

 • Poskytneme právne poradenstvo potrebné k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie a jej následnému zlúčeniu/splynutiu/rozdeleniu.
 • Poradíme v otázkach cezhraničného zlúčenia, alebo splynutia spoločností
 • Pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti o zrušení spoločnosti a schválení zlúčenia s inou spoločnosťou
 • Pripravíme zmluvu o zlúčení vo forme notárskej zápisnice
 • Pripravíme listiny potrebné k zrušeniu a zlúčeniu spoločnosti
 • Pripravíme a podáme návrh na výmaz a zmeny v spoločnosti do obchodného registra

Jedným zo spôsobov zrušenia spoločnosti bez likvidácie je aj jej dobrovoľné zrušenie zlúčením, splynutím, alebo rozdelením. V procese dochádza k právnym, ekonomickým aj organizačným zmenám v pôvodných subjektoch.

Súčinnosť notára v procese je nevyhnutná, keďže zmluva o zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice.  Bez notára sa nezaobídete ani pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, kde je jedna zo spoločností slovenskou spoločnosťou a kde notár vydá osobitné osvedčenie o splnení zákonom stanovených podmienok.

Ukončenie podnikania

V prípade ak imanie obchodnej spoločnosti nenadobúda právny nástupca, alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak, vyžaduje sa pred zánikom právnickej osoby jej likvidácia.

Likvidácia spoločnosti je jedným zo zákonných spôsobov, ktorý predchádza zániku spoločnosti a to na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zrušení likvidáciou (bez právneho nástupníctva).

Jej účelom je zistiť všetok majetok spoločnosti, uhradiť záväzky ich veriteľom a prípadný likvidačný zostatok rozdeliť medzi spoločníkov.

Po rozdelení likvidačného zostatku je podaný návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

 • Poskytneme právne poradenstvo potrebné k zrušeniu spoločnosti s likvidáciou
 • Pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh zhromaždenia spoločníkov spoločnosti o zrušení spoločnosti a menovaní likvidátora
 • Pripravíme a podáme návrhy na zápis likvidátora a na výmaz spoločnosti do obchodného registra