Prevod nehnuteľností

  • Poskytneme právne poradenstvo spojené s prevodom a nadobudnutím nehnuteľností
  • Pripravíme zmluvu o prevode nehnuteľností (kúpnu, darovaciu, zámennú zmluvu) vo forme notárskej zápisnice
  • Pripravíme zmluvu o zriadení, alebo zrušení vecného bremena (vecné bremeno vo forme doživotného bývania, prechodu cez pozemok a pod.)
  • Možnosť uloženia a zaplatenia kúpnej ceny prostredníctvom notárskej úschovy
  • Pripravíme a podáme návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
  • Lehota pre kataster na povolenie vkladu zo zmluvy spísanej notárom je kratšia a to len 20 dní

Či už sa jedná o nadobudnutie rodinného domu, bytu, alebo priestoru na podnikanie, jedná sa o veľkú investíciu, ktorú mnohí absolvujú len pár krát za život a preto musia byť právne otázky prevodu nehnuteľností vyriešené do najmenších detailov.

Notár je odborníkom na právo nehnuteľností a zaručuje teda profesionálnu úroveň pre vyhotovenie príslušných zmlúv a podkladov k prevodu.

Notár okrem samotného spísania zmluvy prešetrí vlastnícke pomery k nehnuteľnosti, bude zodpovedať za preukázanie totožnosti účastníkov, vypracuje bezchybný právny úkon a zabezpečí pre účastníkov zápis v evidencii nehnuteľností.

Notár môže zabezpečiť istenie finančných prostriedkov prostredníctvom notárskej úschovy tak, aby kúpna cena bola predávajúcemu vyplatená až po tom, ako bude nehnuteľnosť zapísaná v katastri na nového vlastníka.

Na rozdiel od zmlúv, ktoré spisujú realitné kancelárie alebo samotní účastníci je zmluva o prevode nehnuteľností spísanou vo forme notárskej zápisnice verejnou listinou a ako taká je silným dôkazným prostriedkom v prípade súdneho sporu.

Notár za zmluvu v plnej miere zodpovedá a kataster ju nie je oprávnený skúmať (s výnimkou preskúmania či je v súlade s katastrálnym operátom). Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice bude v katastri zapísaná skôr, najneskôr do 20 dní, na rozdiel od bežnej zmluvy, ktorá bude povolená do 30 dní.