Záložné právo a Notársky centrálny register záložných práv

  • Pripravíme zmluvu o zriadení záložného práva vo forme notárskej zápisnice
  • Vykonáme registráciu v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp)

Občiansky zákonník stanovuje, že na vznik záložného práva sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp), ak tento zákon neustanovuje inak. To teda znamená, že pokiaľ hmotné právo neustanovuje inak, môže záložné právo vzniknúť iba registráciou v registri. V praxi sa najčastejšie stretávame s registráciou záložných práv k hnuteľným veciam, alebo aj záložných práv k pohľadávkam z účtu.

Žiadosť o registráciu záložného práva podáva priamo u ktoréhokoľvek notára na základe písomnej zmluvy záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, registrácia sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo správneho orgánu, ktorý záložné právo zriadil.

Notár zaregistruje v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby:

  • záložné právo
  • zmeny údajov
  • začatie výkonu záložného práva
  • výmaz záložného práva

Tento register je verejne prístupný na stránkach Notárskej komory SR www.notar.sk.