Dedičské konanie

Dedičské konanie:

So smrťou fyzickej osoby právna úprava spája zánik niektorých práv a povinností zomretého a prechod ďalších práv a povinností na iné subjekty.

V prípade úmrtia človeka je to práve notár, ktorý na základe poverenie príslušného súdu  vedie konanie o dedičstve. 

Notár pôsobí z poverenia súdu ako súdny komisár a pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu a návrhy na uznesenie súdu o dedičstve, alebo tam kde sú splnené zákonom stanovené podmienky môže sám vydať vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve.

Úkony povereného notára v konaní o dedičstve sa považujú za úkony súdu.

Notára si v rámci dedičského konanie nemôžete dobrovoľne zvoliť, pretože je tento poverený súdom na základe vopred stanoveného rozvrhu práce a to z dôvodu nestrannosti a objektivity súdneho rozhodovania.

Konanie začína väčšinou bez návrhu, na základe úmrtného listu, ktorý zašle matrika príslušnému súdu, ktorý následne poverí príslušného notára. Poverený notár už ďalej vykonáva všetky potrebné úkony v konaní, pričom jedným z prvých bude kontaktovanie osoby ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa.

Veľkú väčšinu dedičských konaní notár vykoná bez akéhokoľvek zásahu súdu a teda odbremeňuje súdy od tejto nesporovej agendy.

Dedenie v krajinách EÚ:

Občania Európskej únie môžu získať informácie o dedičskom práve členských štátov vo svojom rodnom jazyku na stránke www.successions-europe.eu. Stránku, ktorá občanom zodpovie najdôležitejšie otázky týkajúce sa dedičstiev vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, spustila a prevádzkuje Rada notárstiev Európskej únie (CNUE) s podporou Európskej komisie. 

Európske osvedčenie o dedičstve:

Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 650/2012 sa zaviedlo do nášho právneho poriadku európske osvedčenie o dedičstve. Účelom tohto nariadenia, ako aj európskeho osvedčenia o dedičstve je uľahčenie občanom EÚ pri vyporiadaní dedičstva s medzinárodným prvkom.  Nariadenie umožnilo, aby sa dedičské konanie po občanovi EÚ vybavovalo raz, na jednom orgáne, podľa jediného práva.

Samotné osvedčenie je určené na to, aby ho využívali dedičia, odkazovníci s priamymi právami k dedičstvu a vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva, ktorí sa potrebujú v inom členskom štáte dovolať svojho postavenia alebo uplatniť svoje práva.

Osvedčenie má účinky vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania.